Предприемачество

Технически университет - Габрово е водещ университет за подготовка на високо-квалифицирани кадри в областта на техническите науки, администрацията, управлението и социалните дейности, както и за провеждане на научни изследвания, насърчаващ предприемаческата култура и иновациите.
Центърът по предприемачество към Технически университет - Габрово цели:

•    Повишаване качеството и привлекателността на предлаганото висше образование чрез формиране на предприемачески умения във всички степени и форми на обучение;
•    Получаване на знания за трансфер на ноу-хау и за добри предприемачески практики, както и насърчаване на творчеството, иновациите и предприемаческия дух сред студентите и докторантите;
•    Придобиване на практически опит от студентите и докторантите в областта на предприемачеството чрез разработване на проекти за управление на стартиращи предприятия, предприемачески проекти в сътрудничество с индустрията или социални проекти;
•    Подпомагане развитието на иновационната и технологичната инфраструктура в Технологичния парк на Технически университет - Габрово.

Приоритети на Център по предприемачество
•    Подпомагане и стимулиране на предприемаческата дейност на студентите и преподавателите чрез подходящи академични, организационни и финансови мерки;
•    Стимулиране развитието на интердисциплинарни учебни планове и  хибридни специалности, комбиниращи дисциплини от две или повече професионални направления с цел утвърждаването на предприемаческото  образование;
•    Прилагане на подхода от създадена иновация към реализирана предприемаческа дейност, включително консултантска помощ при регистриране на подходяща правна форма;
•    Усъвършенстване на предлаганите образователни услуги по предприемачество включително чрез прилагане на електронни форми на обучение;
•    Провеждане на срещи с предприемачи и водещи специалисти от практиката;
•    Събития, стимулиращи обмена на опит между предприемачи в страната и региона. Тези събития могат да бъдат свързани с посещението на вече утвърдени успешни предприемачи, на инвеститори или да се организират стартъп състезания, в които да се споделят разработки и идеи.
•    Поставяне на акцент в обучението и работота с уеб предприемачите, тъй като използването на интернет е незаменим елемент в разработваните от тях нови цифрови услуги и продукти.
•    Провеждане на  обучение сред студентите и докторантите,  съобразено с техните потребности.
•    Популяризиране на предприемачеството сред учениците от гимназиите, чрез провеждане на подходящи курсове по предприемачество.


Контакти:
https://cpp.tugab.bg/

dobrin@tugab.bg
066827307

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!