Технологичен парк на Технически университет - Габрово (Габрово Тех Парк)

 

Технологичният парк на Технически университет – Габрово (Габрово Тех Парк) е научноизследователски комплекс, в който се осъществяват научни изследвания, извършват се услуги за бизнеса и обучение. Габрово Тех Парк включва в себе си общо 18 лаборатории, които са част от четири проекта, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

В основата на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са 14 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, групирани в 4 лабораторни комплекса.

 

Лабораторният комплекс Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти включва 4 лаборатории.

 

В лабораторията “CAD/CAM системи за проектиране и производство на високо-технологични продукти” се извършват научно-приложни изследвания, свързани с разработване, моделиране и оптимизиране на технологични процеси и нови конструкции режещи и комбинирани инструменти.

 

В рамките на лаборатория “Адитивни и енергоспестяващи технологии и екипировка”  се използва 3D принтер за метал и специализиран софтуер за адитивни технологии.

 

Лаборатория „Интелигентни технологии, базирани на интензивни енергийни потоци” се използва за изследвания в областта на електроннолъчевото заваряване и повърхностна модификация на метали и сплави за нуждите на мехатрониката.

 

В лабораторията „Енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения цикъл и повишаване на експлоатационната сигурност“ се извършват изпитания на статично или динамично натоварване според изискванията на международните стандарти на метални и неметални материали.

 

В лабораторния комплекс Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол са изградени 2 лаборатории, оборудвани с уникална апаратура и специализиран софтуер.

 

В лабораторията „Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини“ се осъществяват измервания с доказана точност на геометричните параметри на машиностроителните изделия, изследване на точността и калибриране на измервателните средства и системи в съответствие с нуждите на индустрията.

 

В лабораторията „Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материали“ се извършва рентгеноструктурна дифрактометрия, на монолитни материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и измерва остатъчни напрежения  в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит.

 

Лабораторен комплекс Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии включва 6 нови лаборатории.  

 

В лабораторията „Разработване на еко- и енергоспестяващи, безконтактни предаватели на електрическа енергия“ се разработват безконтактни предаватели на електрическа енергия с малка (няколко mm) и голяма (до няколко dm) въздушна междина между предавателната и приемната части при различни мощности.

 

В лабораторията „Разработване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми свързани с масовата електромобилност“ се разработват високоефективни технически решения за проектиране разположението на зарядните станции и за предотвратяване на претоварването на електрическата мрежа в „пиковите часове“ на зареждане на електромобили.

 

В лабораторията „Екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ се осъществява проектиране и измерване на светлотехнически и електроенергийни параметри и характеристики на продукти, необходими на бизнеса в областта на осветлението и електроенергетиката.

 

В лабораторията „Енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и вторични и възобновяеми енергийни източници“ се извършва проектиране, разработка и конструиране на прототипи на топлообменни апарати и соларотермични колектори, изследвания на комбинирана интензификация в тръби с различни техники.

 

Измервания както на нови електрокомпоненти и системи, така и на такива в експлоатация се осъществяват в лабораторията „Eлектрозадвижване и електрообзавеждане – съвременни енергийно-ефективни електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор“.

 

Лабораторният комплекс  „Електроника и сензорика“ включва 2 лаборатории: „Микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи” и „Сензори и сензорни системи” за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.

 

Габрово Тех Парк включва в себе си и 4 лаборатории, част от проекти, в които университета ни е партньор. В рамките на Центъра за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ е изградена лаборатория „Точни измервания на динамични величини в мехатрониката“.  Това е  единствената по рода си в страната лаборатория, в която има мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики, притежаваща референтни свойства, чрез която експериментално ще се определя и изследва динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия - сухопътни транспортни средства, кораби, самолети.

 

По проект „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) в Технологичния парк функционират 2 лаборатории: „Квантова комуникация“ и „Иновативни сензорни технологии“.

 

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни“.

 

Оборудването в Габрово Тех Парк дава възможност за реализирането на научни и научно-приложни изследвания на учените от университета и партньорските организации, изпълнение на услуги за измерване, изпитване, калибриране за нуждите на бизнеса, както и създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в обучението на ученици, студенти и докторанти.

 

 

 

Контакти:

 

www.tp.tugab.bg

 

www.smeest.eu

 

Категории: Други
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!