БИЗНЕС-ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 

Технически университет – Габрово е образователен и научен център с над 57 годишна история, който предлага качествено обучение по съвременни широкопрофилни бакалавърски, магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите.

 

Като висше училище, ние се стремим да доближим учебния процес до практиката с цел подпомагане на бъдещата професионална реализация на нашите студенти. Затова Технически университет – Габрово, съвместно с бизнеса, предлага бизнес-ориентирано обучение за студентите от инженерните специалности във факултети „Машиностроене и уредостроене“ и „Електротехника и електроника“.

 

Кандидатстването и приемането на студентите е в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Технически университет – Габрово.

 

Учебните занятия (вид и хорариум) и продължителността на обучението отговарят на учебния план за съответната специалност и на изискванията на Закона за висшето образование. Продължителността на обучението за студентите от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).

 

При бизнес-ориентираното обучение се прилага нова организация на учебния процес, като за всяка студентска група се разработва учебен разпис, съобразен със служебната ангажираност на студентите, който осигурява условия за обучението им без откъсване от производството. Определя се и групов ръководител, който да отговаря за обучението. Обучението се провежда извън работно време и в почивните дни на седмицата. Лекциите и семинарните упражнения се провеждат на територията на Технически университет –Габрово. При наличие на изградена база за обучение в съответната фирма част от лекциите и семинарните упражнения могат да се провеждат и на територията на фирмата. Лекциите се провеждат от хабилитирани преподаватели или преподаватели с образователната и научна степен „доктор” от Технически университет –Габрово при спазване на изискванията на Закона за висшето образование. Лабораторните и семинарните упражнения се провеждат както от преподаватели от Университета, така и от водещи специалисти в съответните фирми/организации, които се избират за хонорувани преподаватели. Практическото обучение и част от лабораторните упражнения се провеждат в реална работна среда, а курсовите работи, курсовите проекти и дипломната работа се разработват по технически задания на фирмите и под ръководството на преподаватели от Университета и водещи специалисти във фирмите/организациите. Дипломната работа се разработва в реална работна среда, като се решава конкретен инженерен проблем на съответната фирма/организация.

 

Оценяването на знанията по учебните дисциплини се провежда на територията на Технически университет – Габрово в съответствие с Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите в Технически университет –Габрово.

 

Чрез тази нова форма на организация на обучението се осигурява успешно съчетаване на теоретичната и практическата подготовка, съобразени с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Създават се възможности за добра професионална реализация на завършващите студенти и се подготвят специалисти, чиито знания, умения и компетентности отговарят както на изискванията, така и на потребностите на работодателите.

 

При провеждане на този вид обучение се наблюдава голяма мотивация от страна на студентите, както и засилен интерес от страна на фирмите към съдържанието на обучението и условията за неговото провеждане. Тясната връзка между бизнеса и образованието повишава качеството на обучение на студентите и спомага за тяхната професионалната реализация след дипломиране.

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!