ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Лабораторията извършва изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка и калибриране на динамичната точност на средства и системи, измерващи параметри на движещи се обекти (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети). Потенциални партньори и клиенти на лабораторията могат да бъдат научноизследователски колективи в страната и чужбина, работещи в областта на динамичните измервания, както и фирми, произвеждащи машини и съоръжения, подложени на динамични въздействия.

Лабораторията разполага със следното основно оборудване:

· Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики;

· Система за калибриране в статичен и динамичен режим;

· Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция.

Мехатронната система с шест степени на свобода представлява стенд-симулатор, разработен на базата на шестстепенна платформа на Стюард (хексапод), което осигурява необходимата чувствителност, маневреност и точност на движение на работната платформа. Тя позволява генериране на едновременно движение в шест направления, от които в три линейни взаимно-перпендикулярни посоки и три ъглови координати (до ± 460 mm при линейно движение и ± 40° при ъглов ход). Тази система е единственият в България стенд-симулатор за възпроизвеждане на линейни и ъглови движения на подвижни обекти, притежаващ референтни свойства. Благодарение на ефективните си механични компоненти, системата позволява генериране на движения за товари до 1 тон с широк диапазон на линейните и ъгловите премествания.

За осигуряване на по-голяма точност при измерване, а така също и за разширяване на функционалните възможности на измервателните дейности и провеждане на проверочни и калибриращи процедури с доказана точност относно работата на хексапода, лабораторията е снабдена със система за калибриране в статичен и динамичен режим и интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция.

Лабораторията може да изпълнява широк спектър от задачи и услуги за нуждите на промишлеността и научноизследователски институти, по-важните от които са:

 - Изследване на характеристиките на различни автомобилни системи за управление, динамична устойчивост, безопасност и др. в динамични условия;

 - Експериментално определяне и изследване на свойствата и характеристиките на машини, инструменти и съоръжения в машиностроенето, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.);

 - Проверка на динамичната точност и калибриране на бордови средства и системи, измерващи параметри на движещи се обекти (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети и др.);

 - Разработване на модели, методи, алгоритми и методики за изследване на динамичните и точностните характеристики на средства и системи, измерващи динамични величини;

 - Разработване на нови измервателни средства и системи за измерване на динамични величини.  

 

Екип:

проф. дн инж. Димитър Дичев

проф. д-р инж. Илия Железаров

инж. Искрен Кандов

 

Контакти и заявка на услуга:

www.tp.tugab.bg

www.smeest.eu

e-mail: dichevd@abv.bg

телефон: 0888522562

              

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!