Центърът за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ привлича интереса на международните медии

Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с водеща организация ТУ – Габрово  е представен в платформата на OBC Transeuropa, чиято цел е споделяне на знания и създаване на условия за диалог между различни организации, ангажирани с укрепването на европейския проект. Новата публикация на OBC Transeuropa представя Центъра за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, изграден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата публикация може да намерите тук.