Профил

Димитър Дичев
Димитър Дичев
Текуща / последна компания
Технически университет - Габрово
Моите HR области
Иновации 3.1
Услуги 3.1
Интелектуална собственост 1.43
Трансфер на знания и технологии 3.1
Бизнес-ориентирано обучение 3.1
Професионално обучение и следдипломна квалификация 3.1
Индустрия 3.1
Натрупани точки
20
Публикации
16 септември 2021

ИЗМЕРВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ И КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ И ЪГЛОВИ ВЕЛИЧИНИ

Основното предназначение на лаборатория "Интелигентни мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини" е за осигуряване на качествени измервания, контрол, проверка и калибриране в областта на машиностроителното производство.
16 септември 2021

ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ДИНАМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ

Лабораторията извършва изследвания на динамичните характеристики на машини и съоръжения, подложени на знакопроменливи механични въздействия (удари, вибрации и др.), както и анализ, проверка и калибриране на динамичната точност на средства и системи, измерващи параметри на движещи се обекти (сухопътни транспортни средства, кораби, самолети).